• Charakteristika školy

    • 1.1    Veľkosť školy

     Základná škola s materskou školou svätej Uršule je plnoorganizovaná základná škola spojená s materskou školou.  Ku zlúčeniu s materskou školou došlo 1.9.2016.

     V 1. až 5.ročníku má po dve triedy, v 6.-9. ročníku má len jednu triedu. Školu navštevuje 226 žiakov.

     Žiaci na I. stupni (8 tried) majú  vlastnú kmeňovú triedu, v ktorej absolvujú celý výchovno-vzdelávací proces i výchovný program ŠKD.

     Žiaci na 2. stupni (6 tried) sú dynamickí. Predmety sa vyučujú v kmeňových učebniach jednotlivých tried a v odborných učebniach podľa zamerania.

     Materskú školu navštevuje 86 detí. Sú rozdelené do štyroch tried: Sedmokrásky, Margarétky, Slnečnice, Nezábudky.

     V škole pracuje 5 oddelení ŠKD so 139 žiakmi I. stupňa. V oddeleniach sú zaradení ako uvádza Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v §114 ods.2 . Žiaci 1.A triedy sú v I. oddelení, žiaci 1.B triedy sú v II. oddelení, žiaci 2.A sa delia do I. a II. oddelenia a žiaci 2.B sú v III. oddelení, žiaci 3.A a 3.B sú v IV. oddelení (časť žiakov 3.B sa delí do III. oddelenia), žiaci 4.A a 4.B sú v V. oddelení.

     V zariadení školského stravovania pri ZŠ s MŠ sv. Uršule sa stravujú žiaci, študenti i  zamestnanci ZŠ s MŠ sv. Uršule a Gymnázia sv. Uršule.

                 Svoje dary, nadanie a talent si môžu žiaci rozvíjať v bohatej rôznorodej krúžkovej činnosti v popoludňajších hodinách, ktorú našim žiakom poskytuje priamo v priestoroch našej školy SZUŠ Osloboditeľská 27, Bratislava, externí vedúci krúžkov i naši pedagógovia.

      

     1.2    Charakteristika žiakov

     Škola je cirkevná, žiaci pochádzajú zväčša z katolíckych rodín, ktorých rodičia majú záujem, aby ich dieťa dostávalo výchovu v katolíckom duchu aj vo výchovno-vzdelávacom procese, aby tak výchovný vplyv rodiny a školy bol zosúladený a tým aj umocnený. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania alebo sú bez vyznania, pričom rodičia akceptujú katolícke výchovno-vyučovacie zameranie školy.

      

     1.3    Charakteristika pedagogického zboru

     Učitelia majú takmer úplnú pedagogickú a odbornú spôsobilosť a väčšina z nich i dlhoročné skúsenosti a schopnosti z oblasti výchovy a vzdelávania. Hlásia sa ku katolíckemu vierovyznaniu, ktoré si upevňujú účasťou na duchovných obnovách, každoročných duchovných cvičeniach, členstvom v ružencovom bratstve i štúdiom katolíckej literatúry, aby svoje vierovyznanie dokázali uplatňovať vo svojom živote i v  pedagogickej praxi v súlade s kódexom kresťanského pedagóga a charakterom katolíckej školy. Snažia sa uplatňovať nové pedagogické i didaktické postupy vo vyučovaní, zapájajú sa do projektov. Učitelia a výchovní zamestnanci sa vzdelávajú počas roka formou štúdia a školení vo svojich odboroch. Medzi učiteľmi je dôvera a spolupráca, prevláda optimizmus, pozitívna orientácia na prácu. Podporuje sa aktivita a tvorivosť učiteľov. V škole pracujú rehoľné sestry, kňazi, výchovná poradkyňa, školská psychologička, koordinátor prevencie sociálno-patologických javov, koordinátor pre environmentálnu výchovu, koordinátor pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Rehoľné sestry i kňazi, ktorí pôsobia na  škole, odovzdávajú žiakom kresťanský pohľad na výchovu, ktorý považuje celý život za Boží dar. Vyučovanie je organizované podľa  orientácie Katolíckej Cirkvi, jej hlavným cieľom je vychovávať – Kristus je základom výchovnej činnosti. Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych, ale i sociálnych potrieb žiakov. Úzko spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských zariadení. Školská psychologička zohráva významnú úlohu v poradenstve, prípadne ako facilitátor pri psychologických či osobnostných problémov a riešení výchovných problémov žiakov počas vyučovania. Poslaním koordinátora pre environmentálnu výchovu je posilňovať pozitívny vzťah k  životnému prostrediu a viesť k celistvému chápaniu. Poslaním koordinátora pre prevenciu sociálno-patologických javov je sprostredkovať informácie o zdravom vývine žiakov nielen po telesnej stránke, ale aj duchovnej.

       

     1.4    Organizácia prijímacieho konania

     Základná škola s materskou školou sv. Uršule prijíma na štúdium žiakov na základe Zápisného listu (pri zápise do 1.ročníka) alebo žiadosti o preradenie žiaka v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré vyplní rodič žiaka.

     Prijímame deti z kresťanských katolíckych rodín. Škola je však otvorená aj pre žiakov, ktorí sú iného kresťanského vierovyznania a akceptujú výchovu v katolíckom duchu.

     Rodičia týchto detí musia súhlasiť svojím podpisom so ŠkVP, s poslaním a zameraním školy nielen v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, s vyučovaním  2 hodín rímskokatolíckeho náboženstva povinne v každom ročníku a s katolíckym programom výchovy v priebehu vyučovania (pozdravenie, modlitba, sv. omše, dôsledné správanie sa v duchu katolíckej morálky u žiakov i u pedagógov - reprezentácia školy aj mimo nej). Podobný súhlas sa vyžaduje aj v prípade preradenia žiaka z inej školy.

      

     1.5    Projekty

     So štandardnými vyučovacími metódami uplatňujeme alternatívne prvky výučby: 2 hodiny náboženstva týždenne, príprava na 1. sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania, výučba cudzích jazykov.

     V rámci liturgického roka si škola pripomína významné kresťanské sviatky, udalosti, osobnosti. Ranné duchovné zamyslenia bývajú v základnej škole každý pondelok na začiatku vyučovania.

     Pre žiakov sú organizované duchovné obnovy pred Vianocami a Veľkou nocou, pre pedagógov raz ročne duchovné cvičenia a duchovné obnovy raz za dva mesiace.

     Kultúrne akcie: vianočné akadémie, koncerty, divadelné predstavenia, vystúpenia pri rôznych príležitostiach... Organizujeme LVVK, ŠvP, výlety, exkurzie. V minulých rokoch sme participovali na projekte Socrates Comenius 1 pod názvom S priateľmi po Európe aj so školami v EÚ: s Poľskom, Talianskom a Rumunskom. Od roku 1992 prebieha výmenná spolupráca s Katolíckou školou zo St. Gallenu KKSS vo Švajčiarsku. V súčasnosti sa zameriavame i na spoluprácu so slovenskými uršulínskymi školami a nadväzujeme kontakty s uršulínskymi školami v zahraničí. Naša škola je zapojená do projektu Infovek. V tomto projekte sa majú možnosť učitelia celoživotne vzdelávať, získať zručnosti i rekvalifikovať sa. Podieľame sa na čiastkových projektoch s protidrogovými programami, Červené stužky, spolupráca s verejnými knižnicami, Európa v škole, zdravý životný štýl, Mliečny program, Modrá škola, zamestnanecký program Dobré srdce Nadácie Tatrabanky, Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, otvorená škola. V minulých školských rokoch sme boli zapojení do projektu Erazmus plus.

     Výsledky svojej činnosti v projektoch prezentujeme výstavkami, nástenkami, na stretnutiach s rodičmi, pracovných stretnutiach, na webovom sídle školy a pod.

     Charitatívna činnosť: zbierky pre chudobných a na misie, adopcia na diaľku, Tehlička pre Afriku, Boj proti hladu, návšteva nemocníc...

     Zúčastňujeme sa rôznych súťaží v SJL, MAT, FYZ, CHE, DEJ, GEG, RMK, TSV, VYV, INF kde sa snažíme získavať umiestnenie na popredných miestach. Práca ŠKD je zameraná na oblasť športovú, záujmovú, rekreačnú, spoločenskú.

      

     1.6    Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

                 Vedenie školy sa pravidelne  stretáva s Radou rodičov. Triednych dôverníkov informuje o výchovno-vzdelávacej práci v škole. Štyrikrát ročne sa rodičia a učitelia stretávajú na triednych združeniach v jednotlivých triedach, triedni učitelia vedú aj individuálne pohovory  s rodičmi podľa potreby.

      V školskom roku 2018/19 pokračuje Rada školy vo svojej činnosti. Skladá sa z 11 členov, z toho: 4 členovia – zriaďovateľ, 4 členovia – rada rodičov, 2 pedagogickí zamestnanci a 1 nepedagogický zamestnanec. Neustále sa snažíme budovať vzťah učiteľ – žiak – rodič.

     Škola spolupracuje so Súkromnou základnou umeleckou školou, Osloboditeľská 1, Bratislava, ktorá ponúka našim žiakom možnosť navštevovať odbory hudobný (vyučovanie spevu, klavíra, zobcovej flauty, gitary, bubny), odbor výtvarný, tanečný a literárno-dramatický. Žiaci majú možnosť tak navštevovať hudobný, výtvarný i tanečný odbor priamo v budove svojej školy.

      

     1.7    Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

     Škola má zriadené a využíva tieto učebne: 2 telocvične, školskú kaplnku, odborné učebne pre vyučovanie fyziky, chémie, anglického jazyka, učebňu nemeckého jazyka, multimediálnu učebňu a chemicko-fyzikálne laboratórium. Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese využívajú dataprojektory, notebooky a interaktívnu tabuľu, ktoré má škola k dispozícii.

     Tieto odborné učebne, didaktická technika a pomôcky plne umožňujú realizovať učebné osnovy. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Učitelia majú k dispozícii pre svoju prácu zborovňu, multimediálnu učebňu a niektorí i kabinety.

     Na škole sú k dispozícii na chodbách jednotlivých poschodí skrinky, ktoré slúžia žiakom na odkladanie odevov a obuvi a priestory pre hygienu žiakov i učiteľov.

     Škola má k dispozícii i dvor so zrekonštruovaným školským ihriskom, preliezačky pre ŠKD a Materskú školu. Okolie športového ihriska a preliezačiek sa plánuje zrekonštruovať v tomto školskom roku.

     Žiaci majú možnosť stravovať sa v školskej jedálni.

      

     1.8    Škola ako životný priestor

     V priestoroch školy vládne pokojná, skoro rodinná atmosféra. Ku vnútorne pozitívnej klíme prispieva výzdoba školy. Vedenie školy kladie veľký dôraz na estetiku prostredia.

     Nakoľko škola má charakter rodinného typu, veľký dôraz sa kladie na osobný prístup každého zamestnanca ku žiakovi, či rodičovi.