• Výchovný poradca

    • Poradenské služby výchovného poradcu

     • Poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov v rámci kompetencie výchovného poradcu.
     • Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga.
     • Poskytuje pravidelný servis informácií a konzultácií v oblasti výberu povolania so žiakmi a ich zákonnými zástupcami.
     • Informuje rodičov o prijímacom konaní.
     • Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.
     • Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

      

     Konzultačný deň: po dohode s vých. poradkyňou – žiaci a rodičia 

     Tel. 54 43 27 78, mob. 0915 722 643

     Mail: melania.sulakova@zsmsursule.sk