• Informácie pre rodičov

    • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí (ŠKD)

     Výška mesačného príspevku: 16,00 €

     Príspevky ŠKD sú v školskom roku 2017/2018 realizované jednorazovým príkazom na úhradu alebo poštovou poukážkou v dvoch platbách, prípadne jednou platbou :

     1. polrok                 80,00 € – do 25. októbra 2018

     2. polrok                 80,00 € – do 25. marca 2019

     celý školský rok   160,00 € – do 25. októbra 2018

      

     Číslo účtu / kód banky:  SK19 0200 0000 0037 1652 3759

     Variabilný symbol:  20182019   (školský rok)

     Identifikácia platby:  meno, priezvisko, trieda žiaka

     V prípade, že nie je možné uviesť identifikáciu platby, treba predložiť potvrdenie o úhrade v písomnej forme alebo e-mailom.

     SKD_-_informacie_pre_rodicov.pdf